Regulamin portalu

 

REGULAMIN PORTALU www.kursy.fumed.pl
Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dalej zwany „Regulaminem”.
 2. Serwis dostępny pod adresem internetowym http://www.kursy.fumed.pl prowadzony jest przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.kursy.fumed.pl, zwany dalej „Serwisem”;
  • warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca, Sprzedawca; – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624
 2. Formularz Zgłoszeniowy – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Usługobiorca umożliwia poinformowanie Usługodawcę o chęci uczestnictwa przez Usługobiorcę w kursach edukacyjnych;
 3. Formularz Kontaktowy – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Usługobiorcę umożliwia nawiązanie kontaktu z Usługodawcą;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;
 6. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  • korzystaniu z Formularza Zgłoszeniowego;
  • korzystania z Formularza Kontaktowego;

§ 4 Formularz Zgłoszeniowy

 1. Korzystanie z Usługi  polegającej na korzystaniu z Formularza Zgłoszenia ma swój początek z momentem wejścia na odpowiednią podstronę Serwisu, która umożliwia zgłoszenie zainteresowania uczestnictwa w kursie edukacyjnym organizowanym przez Usługodawcę lub jego podwykonawców.
 2. Złożenie zgłoszenia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie następujących czynności:
  • wypełnieniu Formularza Zgłoszenia; oraz
  • kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia pola „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
 3. W Formularzu Zgłoszenia wymagane jest wskazanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  • Dane dotyczące kandydata:
   • Imię oraz Nazwisko;
   • Datę urodzenia;
   • Numer telefonu;
   • Adres korespondencji elektronicznej;
   • Adres zamieszkania
  • W przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią wymagane jest dodatkowo wskazanie:
   • Imienia i Nazwiska opiekuna
   • Numer telefonu opiekuna;
   • Adresu korespondencji elektronicznej opiekuna;
   • Adresu zamieszkania opiekuna
  • Typu kursu, którego zgłoszenie dotyczy.
 4. W wypadku złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji wystawienia faktury VAT, obligatoryjnie wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Usługobiorcę:
  • Nazwy firmy;
  • NIP;
  • Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
 5. Usługa Formularz Zgłoszenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zgłoszenia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Usługa Formularz Zgłoszeniowy umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu oferowanego przez Serwis.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
 8. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu.
 9. Warunki świadczenia usług kursów określają regulaminy dostępne pod adresem http://kursy.fumed.pl/regulamin-kursow/

§ 5 Formularz Kontaktowy

 1. Korzystanie z Usługi  polegającej na użyciu Formularza Kontaktowego ma swój początek z momentem wprowadzenia pierwszych danych do okna tekstowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.
 2. Dostęp do Formularza Kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Usługobiorcy dokonania rejestracji w Serwisie.
 3. Formularz Kontaktowy zawiera 3 rubryki:
  • 2 rubryki służące identyfikacji Usługobiorcy, wymagające podania następujących danych:
   • imienia i nazwiska; oraz
   • adresu korespondencji elektronicznej;
  • rubrykę, w której Usługobiorca wpisuje treść wiadomości do Usługodawcy;
 4. Wypełnienie rubryk „Imię i Nazwisko” oraz „Adres e-mail” jest konieczne, aby móc skorzystać z Formularza Kontaktowego.
 5. Usługa Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Kontaktowy ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości do Usługodawcy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wypełniania rubryk Formularza Kontaktowego.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przypadki braku dostępności do Formularza Kontaktowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fumed@fumed.pl
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  • Imię i nazwisko;
  • Nazwę firmy;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  • W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – np. obrazu ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała w skutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów systemowych oraz ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

 

§ 8 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca aby uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  • komputer z dostępem do Internetu;
  • przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  • rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  • włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  • udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  • uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 10 uprawnienia dotyczące konsumentów

 1. Usługobiorcom, będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie usług kursu zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 1. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy usługi kursu może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: fumed@fumed.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Usługiobiorca może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie usługi kursu na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi kursu przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi kursu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego na stronie Serwisu.
 2. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 3. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 4. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 5. Niniejszy Regulamin jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U. 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zmian.) i korzysta z pełnej ochrony prawnej.
 6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: http://kursy.fumed.pl/regulamin-portalu/
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2020 roku.

 

Załącznik nr 1