Regulamin kursów

Regulamin Kursów Przygotowawczych organizowanych
przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Kursów Przygotowawczych, zwany dalej Regulaminem, dotyczy kursów maturalnych, organizowanych przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Użyte w Regulaminie określenie Biuro Organizatora oznacza jego siedzibę, znajdującą się w Łodzi przy pl. Gen. J. Hallera 1, pok. 227.

Podstawowe zasady organizacyjne

§2

 1. Organizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły średniej oraz przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.
 2. Kursy odbywają się w budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, znajdującym się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. W szczególnych przypadkach niektóre zajęcia w ramach kursu mogą być prowadzone w innych obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
 3. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi, tzn. udział w nich nie jest obowiązkowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA KURSU

 

Terminy i forma prowadzenia kursu

§3

 1. Kurs będzie odbywał się w okresie i wymiarze godzinowym wskazanym w umowie z Uczestnikiem, przy założeniu, że godzina lekcyjna to 45 minut.
 2. Uczestnik, spośród oferty proponowanej przez Organizatora, samodzielnie wybiera określony cykl zajęć.
 3. Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć Organizator zamieszcza na stronie internetowej kursy.fumed.pl.

 

Uruchomienie kursu

§4

 1. Zapisu na kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej kursów – kursy.fumed.pl lub w Biurze Organizatora.
 2. W przypadku nieopłacenia kursu lub niezapisania się do grupy przez wymaganą minimalną liczbę uczestników (15 osób) Organizator ma prawo:
 • przesunąć termin rozpoczęcie zajęć danej grupy,
 • rozwiązać grupę i dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników.

 

Zajęcia prowadzone w ramach kursu

§5

 1. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski. Organizator nie gwarantuje omówienia podczas kursu wszystkich zagadnień, które są wymagane na egzaminach maturalnych lub w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelniach wyższych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu.
 3. W trakcie trwania kursu obowiązuje harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej kursy.fumed.pl. Zajęcia dodatkowe nie są uwzględnione w podstawowym harmonogramie zajęć.
 4. Uczestnik ma możliwość, za zgodą Organizatora lub wykładowcy, zmienić grupę zajęciową.
 5. Udział w zajęciach dodatkowych jest fakultatywny i nie ma wpływu na końcowy wynik frekwencji uczestnika.
 6. Organizator może wprowadzić obowiązek wcześniejszego zapisu na zajęcia, o których mowa w ust. 5.
 7. Materiały pomocnicze rozdawane podczas zajęć nie tworzą po połączeniu zwartego skryptu, zawierają jedynie informacje uzupełniające do wybranych zagadnień omawianych podczas kursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i inne straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika.
 9. Uczestnikowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, uniemożliwiony zostanie udział w zajęciach organizowanych w ramach kursu.

 

 Skreślenie z listy uczestników

§6

 1. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować natychmiastowe skreślenie Uczestnika z kursu i uniemożliwienie udziału w dalszych zajęciach, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

 

Ochrona danych osobowych

§7

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika kursu jedynie w celach związanych z realizacją umowy o uczestnictwie w kursie (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016.922 t.j.).
 2. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych przechowywanych w Biurze Organizatora oraz ich zmiany.

 

ROZDZIAŁ III

PŁATNOŚCI

 

Opłaty związane z uczestnictwem w kursie

§8

 1. Opłata za kurs maturalny wynosi 1340,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta czterdzieści złotych i 00/gr) brutto i jest płatna jednorazowo (wówczas obowiązuje rabat w wysokości 10% opłaty za kurs) lub w trzech ratach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej kursów. Przy wyborze kursów maturalnych z dwóch przedmiotów i jednorazowej opłacie obowiązuje cena promocyjna – 2 200 zł brutto za oba kursy.
 2. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem bankowym na konto wskazane przez Organizatora. Organizator dopuszcza również uiszczenie opłaty gotówką lub kartą w Biurze Organizatora.
 3. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.
 4. Organizator nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie uczestnika, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 5. Opłatę za kurs w jej pełnej wysokości lub w wysokości odpowiadającej pierwszej racie należy uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w kursie.
 6. Uczestnik nie ma możliwości wykupienia połowy kursu lub jego części.
 7. Po zaksięgowaniu środków na koncie Organizatora lub przy wpłacie gotówką lub kartą wystawiany jest paragon. Faktura wystawiana jest na życzenie na podstawie paragonu na nazwisko Uczestnika.

 

Umowa o warunkach odpłatności za kurs

§9

 1. Warunki pobierania opłat za kurs oraz wysokość tych opłat określa umowa, zawarta
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, między Organizatorem a uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią.
 2. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po zakwalifikowaniu danej osoby
  do uczestnictwa w kursie.
 3. Uczestnik nie jest zobowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie.
 4. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Umowa jest zawierana na czas określony, tj. czas trwania kursu.
 6. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia kursu.
 7. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie,
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu.

 

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI

Obowiązki Organizatora

§10

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach oraz warunków lokalowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu kursu.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela, wynikającej np. ze zdarzeń losowych, Organizator postara się zapewnić zastępstwo lub powiadomić Uczestników o odwołaniu zajęć. Odwołane zajęcia odbędą się w innym terminie przedstawionym Uczestnikom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie zmiany zamieszczane będą na bieżąco na stronie kursów: kursy.fumed.pl
 3. Przy zapisie na kurs Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w zajęciach, w tym szczególnie o opłatach i warunkach rezygnacji z zajęć oraz o planowanej dacie ich rozpoczęcia.
 4. Przed rozpoczęciem kursu Organizator jest zobowiązany podać Uczestnikom minimalną liczbę godzin zajęć, która zostanie zrealizowana w trakcie kursu.
 5. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej kursów. Ewentualne zmiany będą przedstawione do wiadomości Uczestnikom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Zajęcia odwołane z winy Organizatora są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Organizator gwarantuje utrzymanie wysokości opłat za kurs w trakcie trwania cyklu zajęć.

 

Obowiązki Uczestnika

§11

 1. Najpóźniej na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest do telefonicznego lub internetowego (kursy.fumed.pl) upewnienia się o ostatecznym terminie ich rozpoczęcia.
 2. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:
  – przekazanie Organizatorowi podstawowych danych osobowych niezbędnych do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego,
  – podpisanie umowy,
  – dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik kursu (ew. w przypadku osób niepełnoletnich – odpowiednio opiekun prawny Uczestnika) zobowiązuje się do:
  – zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień Regulaminu,
  – podpisania umowy,
  – zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,
  – zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa.

 

Prawa Uczestnika kursu

§12

 1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego otrzymywania materiałów dydaktycznych przygotowanych dla danego kursu.
 2. W Biurze Organizatora Uczestnik może składać wszelkie propozycje dotyczące zmian sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć oraz zmian w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE KURSU

Rezygnacja z kursu

§13

 1. Na każdym etapie odbywania zajęć uczestnik lub jego opiekun prawny może złożyć rezygnację z dalszego uczestnictwa w kursie.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Biura Organizatora lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. W związku ze złożeniem rezygnacji, uczestnik bądź jego opiekun prawny zobowiązany jest rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, powstałych do dnia złożenia rezygnacji.

 

Zwrot kosztów

§14

 1. Całkowity zwrot kosztów związanych z udziałem w kursie możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji złożonej przed terminem pierwszych zajęć jednak nie później niż na 5 dni przed terminem pierwszych zajęć organizowanych w ramach kursu.
 2. Częściowy zwrot kosztów związanych z udziałem w kursie ma miejsce gdy uczestnik złoży rezygnację w trakcie odbywania zajęć organizowanych w ramach kursu. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wyliczana jest proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć, po pomniejszeniu całościowego kosztu kursu o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, związana z kosztami organizacji kursu poniesionymi przez Organizatora.
 3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skreślenia danej osoby z listy uczestników kursu, z powodu o którym mowa w § 6 ust. 1.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe

§15

 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielowi Organizatora.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, związanych z przebiegiem i organizacją kursu po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowanego Uczestnika.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.